VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRONÁJMU A UBYTOVÁNÍ

Ubytování U Malých Zajíčků

IČO: 10692177

Číslo účtu: 2309742028/3030, Air Bank

 1. Smluvní vztah mezi pronajímatelem objektu a zákazníkem vznikne potvrzením objednávky, kterou zákazník uskutečnil řádně přes objednávkový formulář na www.umalychzajicku.cz a uhrazením zálohy či celé částky pobytu. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami, cenou, platebními a storno podmínkami. Zákazník, který odeslal rezervaci, odpovídá za všechny osoby, jež jsou s ním ve skupině a jsou na základě jeho rezervace, dále objednávky v objektu ubytování.
 2. Veškeré ceny jsou uvedeny na stránkách www.umalychzajicku.cz a k ceně pobytu se vždy na místě připočte konečná spotřeba energie, kterou se zákaník zavazuje uhradit před odjezdem z objektu. Cena za jednotku kWh je 10 Kč.
 3. Objekt se pronajímá jako celek (max. 8 osob), naplnění ubytovací kapacity není podmínkou, ale vždy se platí cena za pronájem celého objektu.
 4. Nástup na pobyt je možný po 14 hod a při odjezdu je zapotřebí objekt opustit do 11 hod, pokud nebudete s pronajímatelem domluveni jinak.
 5. Objednávku/rezervaci můžete vytvořit buď na webových stránkách pomocí rezervačního formuláře, instagramového profilu, FB inzerátu nebo po telefonické domluvě, vždy ale musí být písemně potvrzena. Rezervace se stává závaznou tehdy, kdy je uhrazena 50% záloha, či celá částka za pobyt a to vždy nejpozději 7 dní před nástupem.
 6. Storno podmínky: Odstoupit lze bez udání důvodu. Storno poplatky se počítají z celkové ceny pobytu (mimo rekreační poplatek, který se hradí na místě v hotovosti a také poplatek za elektřinu, který se hradí až po skončení ubytování). Storno musí být vždy písemnou formou a to i v případě, pokud by storno prováděl pronajímatel. Storno se vypočítává následovně:
 • Storno pobytu 60 a více dní před začátkem pobytu – bez poplatku.
 • Do 30 dnů 50% z celkové ceny pobytu
 • Méně než 7 dnů před nástupem je storno ve výši 100% z celkové ceny pobytu.
Při rezervaci pobytu 6 dní a méně před příjezdem je nutné pobyt uhradit okamžitě na bankovní účet. Možnost náhradního termínu závisí na svolení  pronajímatele.
 1. V případě, kdy dojde ke zrušení pobytu, u kterého již byla celková částka uhrazena, pronajímatel se zavazuje zákazníkovi rozdílnou částku neprodleně vrátit zpět na účet, ze kterého byla platba zaslána.
 2. V případě, pokud zákazník ukončí stávající pobyt před vypršením sjednaného termínu, nemá nárok na jakoukoli náhradu.
 3. V celém ubytovacím zařízení je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně (vč. svíček). Používání krbových kamen je na vlastní zodpovědnost a jejich používání nahlaste prosím pronajímateli, aby Vám vysvětlil správný postup a zacházení. Protopené palivo bude na konci pobytu zpoplatněno. Domácí zvířata nejsou povolena, jedinou výjimkou jsou zvířata, která budou ve venkovním kotci a to vždy na základě předchozí domluvy s pronajímatelem a jeho souhlasem. Nedodržování těchto podmínek, jakož i svévolné navýšení počtu osob v objektu během pobytu bez vědomí pronajímatele, či zjištění úmyslného poškozování nebo ničení majetku, vč. venkovního vybavení se považuje za hrubé porušení ubytovacích podmínek se všemi z toho plynoucími důsledky.
 4. Zákazník se zavazuje dodržet veškeré všeobecné podmínky pro ubytování. Pokud se během pobytu vyskytne nějaké poškození nebo zničení pronajatých prostor, nebo jeho vybavení, jak venkovních tak vnitřní je zákazník povinen tuto skutečnost nahlásit neprodleně, nebo nejpozději při ukončení pobytu a škodu tak na vlastní náklady pronajímateli uhradit.
 5. Při nástupu na pobyt zákazník uhradí v hotovosti k rukám pronajímatele rekreační poplatek ve výši 20 Kč/os a noc (neplatí pro osoby mladší 18 let).
 6. Při předání klíčů k objektu podepíše zákazník na začátku svého pobytu předávací protokol, kde budou uvedeny veškeré všeobecné podmínky vč. stavu elektroměru, který bude na konci pobytu vyúčtován. Cena 1 kWh je 10 Kč a násobí se počtem spotřebovaných kWh za pobyt. Pokud zákazník bude za svůj pobyt topit v krbových kamnech, je taktéž povinen uhradit použitý materiál. Zákazník není oprávněn opustit objekt dříve, než mu budou tyto pohledávky vyúčtovány a nepředá veškeré zapůjčené klíče zpět pronajímateli.
Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnost dne 1.12.2021. Zákazník odesláním objednávky (REZERVACE) stvrzuje, že se s podmínkami seznámil, souhlasí s nimi a bude je respektovat.